D? n Thanh Lanh Vnh Phc ch? cch trung tm H N?i kho?ng ch?ng 60km. D? n ny c n?m t?i ? x Trung M? ? huy?n Bnh Xuyn ? Vnh Phc v?i non thanh n??c bi?c, kh h?u trong lnh, phong c?nh hng v. H?a h?n khi ra m?t s? t?o nn ngi sao sng c?a BS Vnh Phc ni ring v BS pha B?c ni chung. Thanh Lanh Valley l h? th?ng ti?n ch ?y ?, ?c bi?t b?o ch?ng m?i mong mu?n ngh? d??ng 5* cho c? cc khch hng kh tnh nh?t. https://trannghia.net/biet-thu-thanh-lanh/


Last-modified: 2022-01-19 () 16:10:15 (156d)